ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρία  ΠΑΓΩΤΑ ALFA ΑΕ συμμορφούμενη  με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία τήρησης απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ενσωμάτωσε το πρόσφατο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679)  ενημερώνει του πελάτες της:

Η εταιρία μας στα πλαίσια- αυστηρά – της εκπλήρωσης του εμπορικού της σκοπού ενδέχεται να επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα πελατών της , φυσικών και νομικών προσώπων  όπως επωνυμία, ΑΦΜ , τραπεζικοί λογαριασμοί, ψηφιακή υπογραφή, ΑΔΤ, αριθμοί τηλεφώνων,  email,    ή και να αποθηκεύει αυτά .

Είναι ευνόητο ότι για την εκπλήρωση των εμπορικών σκοπών και των επαγγελματικών σχέσεων πελάτη  και εταιρίας ΠΑΓΩΤΑ ALFA ΑΕ,  συναινούν αμφότεροι στην χρήση των προσωπικών δεδομένων χωρίς την χρήση των οποίων είναι αδύνατη η εκπλήρωση των εμπορικών συναλλαγών σε εναρμόνιση κυρίως με την εμπορική νομοθεσία αλλά και   την συμμόρφωση με τις επιταγές των φορολογικών αρχών και νόμων και γενικότερα σε περιπτώσεις  που επιβάλλεται από το νόμο και το δημόσιο συμφέρον. 

  1. Χρονικό διάστημα διατήρησης ΠΔ

Το χρονικό διάστημα  διατήρησης των ΠΔ των πελατών της εταιρίας με βάση τις ανάγκες της εμπορικής συνεργασίας αποφασίζεται με βάση της εξής:

Όσο  η επεξεργασία επιβάλλεται από διατάξεις του σχετικού νομικού πλαισίου  τα προσωπικά δεδομένα σας θα   διατηρούνται για όσο διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις .

Όταν η επεξεργασία γίνεται με βάση σχετική σύμβαση τα ΠΔ αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση , άσκηση ή / και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι εάν ο πελάτης ζητήσει – όπως έχει το δικαίωμα (Υπό Γ παρακάτω:) την διαγραφή όλων των προσωπικών του δεδομένων προς της ολοκληρώσεως της συμβάσεως με αποτέλεσμα  αυτή να μην ολοκληρωθεί εξαιτίας αυτού του λόγου (πχ αδυναμία έκδοσης τιμολογίων ή πληρωμής   μπορεί να επιβαρυνθεί με σχετικά έξοδα ή διαφυγόντα κέρδη)  

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία μας  απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:  

Α)Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 

 

 

Β) Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, ,να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Γ) Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύουμε τα έννομα συμφέροντά σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο,(δημόσιο συμφέρον) το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις  α)όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση  β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων   και ζητάτε αντί διαγραφής ,τον περιορισμό χρήσης αυτών  γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας σας ,είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων  και δ) όταν εναντιώνεστε  στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν  των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε  στην επεξεργασία.

ΣΤ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω , αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Ζ) Δικαίωμα στην φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας  δεδομένα  σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε , εφόσον είναι τεχνικά εφικτό , να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο  επεξεργασίας. Το δικαίωμά σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Ψωμιάδη  Τάσο, τηλ.επικοινωνίας 2310910486, 2310914473, 2310916473.

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ